iunie
13
2017

Anunț la funcția vacantă

Direcția Educație a CR Edineț anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante:

Subdiviziunea Politici Educaționale și Managment  –  Specialist superior

Secția Managment al Curiculumului și Formare Profesională Continuă  – Specialist principal și specialist

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate::

Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Da
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  formularul de participare, anexa la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului publiccu semnătura titularului;
– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
Notă: Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
– Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, e-mail sau personal.

Bibliografia concursului:

·         Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul administrației publice
·         Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public
·         Codul Muncii al Republicii Moldova
·         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
·         Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
·         Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare
Acte normative în domeniul de specialitate
·         Codul Educației nr.152 din 17.07.2014; Monitorul Oficial nr. 319 – 324 din 25.10.14
·         Regulamentul Ministerului Educaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.653 din 06.11.2009;
·         Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 898 din 24.10.2014 „Cu privire la Inspectoratul Şcolar Naţional;
·         Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 944 din 14.11.2014 Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020”;
·         Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea liceelor, aprobat prin ordinul ministrului nr. 415 din 06 noiembrie 2006;
·         Regulamentul de atestare a cadrelor didactice şi manageriale, aprobat prin ordinul ministrului nr. 336 din 03 mai 2013 şi nr. 454 din 31 mai 2012;
·         Cadrul Naţional de referinţă al curriculumului. Curricula Naţionale.
·         PLANUL – CADRU pentru învăţămîntul primar, gimnazial, mediu general şi liceal pentru anul 2015 – 2016, aprobat prin ordinul ministrului nr. 312 din 11 mai 2015.
·         Standarde de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului
Data limită de depunere a documentelor este  de 15 zile din momentul publicării anunțului în ziar „Curierul de Edineț”.